Αναζήτηση


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ


α. Μετρήσεις φυσιολογικών παραμέτρων
LI-6400, Li-cor Inc. Lincoln, NE, U.S.A.
Φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα


MINI-PAM, Heinz Walz, Elleltrich, Germany
Φθορισμός χλωροφύλλης
CCM-200, Opti-Sciences
Περιεχόμενη χλωροφύλλη
PMS Instruments Co., U.S.A.
Θάλαμος πίεσης για τη μέτρηση του υδατικού δυναμικού
WP4, Decagon Devices Inc., WA, U.S.A.
Υδατικό Δυναμικό
Vapro, 5520, Wescor Inc., U.S.A.
Οσμωτικό δυναμικό
LAI-2000,
Li-cor Inc. Lincoln, NE, U.S.A.

Δείκτης φυλλικής επιφάνειας
LI-3000C, Li-cor Inc. Lincoln, NE, U.S.A.
Μέτρηση φυλλικής επιφάνειας
β. Μέτρηση ροής των χυμών των δένδρωνΖεύγος αισθητήρων μέτρησης ροής χυμών
TDP80, DYNAMAX Inc., U.S.A.


γ. Μετεωρολογικός σταθμός

Ο μετεωρολογικός σταθμός περιλαμβάνει τους εξής αισθητήρες και συστήματα:

1)    Αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα και σχετικής υγρασίας (RHT2nl, Delta-T Devices Ltd, UK)
2)    Ανεμόμετρο για την καταγραφή της ταχύτητας του ανέμου (τύπος 4.3515.30.000, THIES CLIMA, Germany)
3)    Αισθητήρα διεύθυνσης ανέμου (WD4, Delta-T Devices Ltd, UK)
4)    Αισθητήρα βροχόπτωσης (AR100 και RGB1, EM UK)
5)    Πυρανόμετρο (SKS1110, SKYE INSTR. UK)
6)    Συστοιχία αισθητήρων μέτρησης θερμοκρασίας εδάφους  σε τέσσερα (4) βάθη (ST1, Delta-T Devices Ltd, UK)
7)    Αισθητήρα μέτρησης της περιεχόμενης υγρασίας εδάφους (ML2X/W, Delta-T Devices Ltd, UK)
8)    Αισθητήρα μέτρησης ενεργής φωτοσυνθετικής  ακτινοβολίας  (PAR) (SKP215, SKYE INSTR., UK)
9)    Καταγραφικό(datalogger) (DL2e, Delta-T Devices Ltd, UK)
10)    Ηλιακό συλλέκτη (SHELL Solar, Germany)δ. Μετεωρολογικός πυργίσκος
Αριστερά.
Καταγραφικό CR5000 (Campbell Scientific, Logan, UT, USA)

Δεξιά.
Σύστημα παροχής ενέργειας


Ανακοίνωση εκλογών για ΕΣΙ...

Written on 14/09/2018, 09:56 by fri
Ανακοίνωση