Αναζήτηση

Δρ Ελένη Τοπαλίδου 

 

Δόκιμη Ερευνήτρια 

 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ.216)
Fax: 2310 461 341
e-mail: etopal-at-fri.gr

 

 

Σπουδές

Ø  Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (2001), Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Ø  ΜεταπτυχιακόστηΦυτοπροστασία (2004), School of Biological Sciences, University of Reading, UK

Ø  ΔιδακτορικόΔίπλωμα (PhD) στηνΒιολογικήΑντιμετώπισηΑσθενειώντωνΦυτών (2008), School of Biological Sciences, University of Reading, UK

 

ΘέμαΔιδακτορικήςΔιατριβής: «Microbial control of powdery mildews: Ecology of fungi associated with oak powdery mildew, Erysiphe alphitoides».

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος:ProfessorMichalW. Shaw

 

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα

 

·         Μεταδιδακτορικό με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής τρούφας» στα πλαίσιο την Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

Αντικείμενο Εργασίας

·         Δασική Παθολογίας και Μυκητολογία

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

·         Oικολογία μυκήτων

·         Πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών δασικών δένδρων και θάμνων

·         Βιολογία και οικολογία ανταγωνιστών μυκήτων (μηχανισμοί ανταγωνιστικής δράσεως)

·         Βιοτικές αλληλεπιδράσεις μυκήτων (συμβιωτικές, παρασιτικές, ανταγωνιστικές)

·         Συμβιωτικές σχέσεις φυτών και μυκήτων (μυκόρριζες) και συμβιωτικές σχέσεις μυκήτων

·         Μελέτη των δυναμικών των πληθυσμών των μυκήτων (μυκο-κοινότητες) σε φυσικά οικοσυστήματα και των αλληλεπιδράσεων τους με το οικοσύστημα

·         Χαρτογράφηση μυκήτων (μίκρο- και μακρομύκητες) και μελέτη της ποικιλότητας τους

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ