Αναζήτηση

 

Η ταυτότητά  μας

 

 

Η πρόκληση για τους ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών είναι να συμβιβάσουν το στόχο για οικονομική ανάπτυξη με την επιβεβλημένη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων του και την επαύξηση του κοινωνικού προτύπου. Συγκεκριμένα, προσπαθούν να προβλέψουν τα προβλήματα που θα ανακύψουν από τη χρήση των δασικών οικοσυστημάτων και το ποιες θα πρέπει να είναι οι διαχειριστικές παρεμβάσεις για να διατηρηθούν, να επαυξηθούν και να συνεχίσουν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες στο διηνεκές.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών πρωτοστατεί στη διαχρονική παραγωγή καινοτόμου γνώσης, η οποία ενισχύει την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των πόρων του φυσικού περιβάλλοντός τους και διασφαλίζει κοινωνική ευημερία και ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στα εξής επιστημονικά πεδία:

  • Λειτουργίες και δυναμικές δασικών οικοσυστημάτων (Αλλαγές κλίματος, βιογεωχημικοί και υδρολογικοί κύκλοι, οικοφυσιολογία φυτών,  φυτοκοινωνιολογία, αλληλοεπιδράσεις οργανισμών)
  • Διαχείριση δασών (μέθοδοι διαχείρισης, δασοκομικοί χειρισμοί, πολύ-λειτουργικότητα)
  • Προστασία δασικών οικοσυστημάτων από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες
  • Λιβαδικά οικοσυστήματα  (οικολογία, βελτίωση, διαχείριση)
  • Άγρια πανίδα  (βιολογία, διαχείριση, διατήρηση επαπειλούμενων ειδών)
  • Αποκατάσταση και ανόρθωση των υποβαθμισμένων και διαταραγμένων οικοσυστημάτων
  • Φυσικά τοπία, προστατευόμενες περιοχές, δάση αναψυχής και δασοπονία πόλεων
  • Συγκομιδή και αξιοποίηση δασικών προϊόντων
  • Γενετική βελτίωση δασικών και λιβαδικών φυτών
  • Δασοπονία ταχυαυξών ειδών και ενεργειακών ξυλωδών φυτειών

 

 

Ιστορικό

 

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) ιδρύθηκε το 1961 με  το Β.Δ. 4/2-1-61 και καταρχήν λειτούργησε ως Σταθμός Δασικών Ερευνών Μακεδονίας - Θράκης και τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιήθηκε ήταν: α) η καλλιέργεια και η παραγωγή βελτιωμένων κλώνων λεύκης και β) η οικολογία και βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων.Το 1965 αποκτήθηκε το αγρόκτημα Λουτρών Θέρμης έκτασης 291 στρεμμάτων και το Υπουργείο Γεωργίας παρεχώρησε κατά χρήση τα αγροκτήματα Χρυσοπηγής Σερρών, Στρυμόνα και Αξιού. Το έργο που πραγματοποιήθηκε από το Σταθμό ήταν αξιόλογο και αποτέλεσε το «θεμέλιο λίθο» για να μετεξελιχθεί στο σημερινό πολυκλαδικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα, το 1966, με το Β.Δ. 810/66 μετονομάζεται σε Κέντρο Δασικών Eρευνών Βορείου Ελλάδος και εμπλουτίζεται με νέα αντικείμενα (Εντομολογία, Εδαφολογία, Υδρολογία). Το 1977, με το άρθρο 125 του 433/77 Π.Δ. περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας και τη γνωμοδότηση 215/8-7-77 του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών μετονομάζεται σε Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκηςκαι τους εξής Τομείς Έρευνας:

Τομέας Δασοκομικής και Δασικής Γενετικής

Τομέας Δασικής Σταθμολογίας

Τομέας Δασικής Υδρολογίας

Τομέας Προστασίας Δασών

Τομέας Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Τομέας Λιβαδοπονίας

Τομέας Λεύκης

Τομέας Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομίας

Τομέας Δασικής Τεχνικής

Το 1988, με το ΦΕΚ 187/26-8-1988 Π.Δ. αριθ. 402/ άρθρο34, μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και την εξής περιγραφή: Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα, έχει ως αντικείμενα έρευνας τη διερεύνηση των προβλημάτων της ελληνικής δασοπονίας και των συνθηκών των ελληνικών δασών, την αύξηση της παραγωγής ξύλου και λοιπών δασικών προϊόντων και επέκταση των δασικών πόρων της χώρας, την προστασία των δασών από βιοτικούς παράγοντες, την τεχνική συγκομιδής δασικών προϊόντων, την ορεινή υδρονομική και διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής, αύξηση της παραγωγικότητας των ορεινών βοσκοτόπων και τη θηραματοπονία.

Το 1989, με την παραπάνω μορφή εντάσσεται στο νεοσύστατο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που ιδρύεται με το Ν. 1845/ 1989 (ΦΕΚ 102 Α΄). Το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στις 27/9/1995 εγκρίνει τη δημιουργία των ακόλουθων  8 Τομέων και ενός τμήματος για το ΙΔΕ:

Τομέας Δασοκομικής και Δασικής Γενετικής

Τομέας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

Τομέας Προστασίας Δασικού Περιβάλλοντος

Τομέας Δασικής Οικολογίας

Τομέας Υδρολογίας

Τομέας Υλοχρηστικής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Τομέας Δασικής Διαχειριστικής και Οικονομικής

Τομέας Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Το 2001, με το Ν. 2945/ 2001 (ΦΕΚ 223 Α) και το 1378/Β/ 26-9-2003 ΦΕΚ (ΚΥΑ 264757/ 19-9-2003) έγινε αναδιάρθρωση της οργανωτικής και ερευνητικής δομής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και κατ’ επέκταση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Συγκεκριμένα το πολυκλαδικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών διαρθρώνεται στα εξής Εργαστήρια:

Εργαστήριο Συγκομιδής& Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Εργαστήριο Δασοκομικής, Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

Εργαστήριο Δασικής Οικοφυσιολογίας, Εδαφολογίας & Υδρολογίας

Εργαστήριο Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων & Πυρκαγιών

Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής  & Οικονομικής

Εργαστήριο Δασοπονίας Περιβάλλοντος & Άγριας Ζωής

Το 2011, με την υπ’ αριθμ.188763/10.10.2011 (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συστήνεται  νέος Οργανισμός με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» στον οποίο συγχωνεύεται το ΕΘΙΑΓΕ μαζί με άλλους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών υπάγεται πλέον σε αυτόν τον Οργανισμό.

 

 

Διατελέσαντες Διευθυντές του ΙΔΕ


 

Ονοματεπώνυμο

Από

Έως

Λεωνίδας Λιάκος

Ίδρυση του ΙΔΕ (1962)

1971

Ορέστης Κατσάνος

20-02-1971

20-03-1973

-//-

27-12-1973

24-02-1977

-//-

23-12-1978

13-08-1979

Δημήτριος Αστέρης

01-09-1973

14-12-1973

Ιωάννης Θέμελης

24-02-1977

17-10-1978

Νικόλαος Παπαμίχος

17-10-1978

22-12-1978

-//-

15-08-1979

08-05-1980

Ιωάννης Γαρύφαλος

09-05-1980

12-01-1987

Σωτήριος Αλεξανδρής

13-01-1987

30-01-1991

Λάμπρος Ρωμανάς

01-02-1991

18-05-1992

Παύλος Κούκος

19-05-1992

21-04-1994

Στέφανος Διαμαντής

22-04-1994

31-08-1997

Σταύρος Αβραμίδης

01-09-1997

31-03-1999

Θωμάς Παπαχρήστου

01-04-1999

σήμερα

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών του...

Written on 11/09/2023, 05:24 by Administrator
    Άρθρο του Εντεταλμένου Ερευνητή Δρ.Φώτιου Ξυστράκη, για την πυρκαγιά στην Π.Ε....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 15/09/2023, 07:02 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 55 απόφαση της 13ης /8-9-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 19/09/2023, 07:05 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 57 απόφαση της 13ης /08.09.2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...