Αναζήτηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Διατριβή1. Πλατής, Π. Δ., 1994. Κατανομή της φυτοκάλυψης και διαθέσιμης παραγωγής σε θαμνολίβαδα πουρναριού και εκτίμησή τους με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 135 σελίδες

 

Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά μετά από κρίση2. Platis, P. D. and V. P. Papanastasis, 1995. Protection of fodder trees in communally grazed silvopastoral systems. Cahiers Options Mediterraneennes,12: 263-266.

3.Papachristou, T. G., P. D. Platis and V. P. Papanastasis, 1997. Forage production and small ruminant grazing responses in Mediterranean shrublands as influenced by the reduction of shrub cover. Agroforestry Systems, 35: 225-238.

4.Papanastasis, V. P., P. D. Platis and O. Dini - Papanastasi,1997. Productivity of deciduous woody and fodder species in relation to air temperature and precipitation in a Mediterranean environment. Agroforestry Systems, 37: 187-198.

5. Papanastasis, V. P., P. D. Platis and O. Dini - Papanastasi, 1998. Effects of age and frequency of cutting on productivity of Mediterranean deciduous fodder tree and shrub plantations. Forest Ecology and Management, 110: 283-292.

6.Platis, P. D., O. Dini - Papanastasi and T. G. Papachristou, 1999. Effects of cutting frequency on productivity of eleven woody fodder plants. Cahiers Options Mediterraneennes, 39: 67-70.

7. Papachristou, T. G., P. D. Platis, V. P. Papanastasis and C. N. Tsiouvaras, 1999. Use of deciduous woody species as a diet supplement for goats grazing Mediterranean shrublands during the dry season. Animal Feed Science and Technology, 80: 267-279.

8.Platis, P., D. Trakolis and I. Meliadis, 1999. Rangeland survey of mountains Voras and Tzena in N. Greece, for the determination of the productivity. Medit, 4: 61-64.

9. Papachristou, T. G., P. D. Platis and V. P. Papanastasis, 2000. Effects of brush management on brushland vegetation and diets of goats and sheep in Greece. Cahiers Options Mediterraneennes, (in press).

10. Trakolis, D., P. Platis and I. Meliadis, 1999. Biodiversity and conservation actions on mount Voras, Greece. Environmental Μanagement, 26: 145-151.

11. Tsiouvaras, C. N., A. Nastis, T. Papachristou, P. Platis and M. Yiakoulaki, 1999. Kermes oak shrubland resource availability and grazing responses by goats as influenced by stoking rate and grazing system. Cahiers Options Mediterraneennes, 27: 155-164.

12.Platis, P. D., V. P. Papanastasis, T. G. Papachristou, A. I. Tsiontsis, 2000. Effects of sheep grazing on legume composition and production in a Mediterranean grassland in Central Greece. Cahiers Options Mediterraneennes, 45: 411-415.

13. Platis, P. and V. Papanastasis, 2002. Relationship between shrub cover and available forage in Mediterranean shrublands. Agroforestry Systems (in press).

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά μετά από κρίση14.Πλατής, Π. Δ. και Β. Π. Παπαναστάσης, 1992. Επίδραση της σποράς λιβαδικών αγρωστωδών στην κάλυψη του εδάφους και στην αποκατάσταση της βλάστησης καμένων πρινώνων. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 3 (3): 15-20.

15. Παπαχρήστου, Θ. Γ., Α. Σ. Νάστης και Π. Δ. Πλατής, 1993. Θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης πέντε ξυλωδών φυτών σε διάφορα φαινολογικά στάδια. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 17: 69-81.

16.Πλατής, Π. Δ., 1997. Σύγκριση παραγωγικότητας τεσσάρων ειδών φυλλοβόλων θάμνων και δέντρων και η σημασία τους για την κτηνοτροφία. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 8 (1): 13-20.

17.Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης, και Β. Παπαναστάσης, 1998. Απογραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των βοσκομένων δασικών εκτάσεων λεκάνης Μυγδονίας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, 9 (4): 71-80.

18.Παπαναστάσης, Β.Π.,Π.Δ. Πλατής και Ο. Ντίνη - Παπαναστάση,2001. Επιδράσεις της αποψιλωτικής υλοτομίας στο ύψος και τη βιομάζα νεαρών φυτειών θάμνων και δένδρων. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Τόμος ΛΘ/1: 120-148.

 

Δημοσιευμένες σε Εθνικά Περιοδικά χωρίς κρίση19. Παπαναστάσης, Β., Π. Πλατής, Γ. Χαλυβόπουλος και Α. Τεπελή, 1986. Λιβαδικοί πόροι Νομού Δράμας. Πρόγραμμα απογραφής λιβαδικών πόρων Βορείου Ελλάδος. Δελτ. Νο 1, Ι.Δ.Ε.Θ., σελ. 31, πίνακες 37.

20. Παπαναστάσης, Β. και Π. Πλατής, 1989α. Βοσκόμενες δασικές εκτάσεις Νομού Ξάνθης. Πρόγραμμα απογραφής βοσκοτόπων Βορείου Ελλάδος. Ι.Δ.Ε.Θ., Δελτίο Νο 2, Ι.Δ.Ε.Θ., σελ. 16, πίνακες 27.

21. Παπαναστάσης, Β. και Π. Πλατής, 1989β. Βοσκόμενες δασικές εκτάσεις Νομού Ροδόπης. Πρόγραμμα Απογραφής Βοσκοτόπων Βορείου Ελλάδος. Ι.Δ.Ε.Θ. Δελτίο Νο 3, σελ. 14, πίνακες 36.

22. Τσιουβάρας Κ., Ζ. Κούκουρα, Α. Αϊναλής και Π. Πλατής, 1994. Επιπτώσεις της μακροχρόνιας βόσκησης, με πρόβατα, στην παραγωγικότητα ενός ποολίβαδου της ημίξηρης ζώνης. Γεωργία - Κτηνοτροφία, 7: 29-31.

23.Πλατής, Π., 2002. Η σημασία της απογραφής στη διαχείριση των λιβαδιών: Η περίπτωση του Δήμου Ζερβοχωρίων Ν. Χαλκιδικής. ΕΘΙΑΓΕ (περιοδική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας), 8 (21): 10-11.

24.Πλατής, Π., 2002. Δυνατότητες βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ σήμερα, 25: 33-36.

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων25. Papanastasis, V. andP. Platis, 1990. Persistence of subterranean clover cultivars in a cleared forest area in Northern Greece. XVI International Grassland Congress, Nice, France, pp. 1497-1498.

26. Papanastasis, V. andP. Platis, 1990. Effects of range grass seeding on a wild burned Kermes oak shrublands in Greece. 6th Meeting of the FAO European subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops. Bari, Italy, October 17-19, 1990, pp. 25-27.

27. Papanastasis, V., T. Papachristou and P. Platis, 1991. Control of woody plants th mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece. In: Grassland renovation and weed control in Europe. Graz, Austria, September 18-21, 1991. European Grassland Federation. pp. 203-205

28. Platis, P. D. and V. P. Papanastasis, 1993. Productivity of deciduous fodder trees and shrubs in relation to the year of cutting. In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. REUR Technical Series 28, FAO, Rome, pp. 134-136.

29. Tsiouvaras, C., Z. Koukoura, A. Ainalis and P. Platis, 1993. Dynamic relationship between long term sheep grazing and range productivity in a semiarid grassland. In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. REUR Technical Series 28, FAO, Rome, pp. 151-154.

30. Platis, P. D. and V. P. Papanastasis, 1994. Effect of yearly cutting on productivity of deciduous fodder trees and shrubs. In: Establishment of fodder Trees and Shrubs Plantations. Montpellier, France, 5 p. (in press).

31. Tsiouvaras, C. N., Ζ. Koukoura, A. Ainalis, and P. Platis, 1996. Effects of grazing intensity on the productivity of a semi-arid grassland in Macedonia, Greece. In: The optimal exploitation of Marginal Mediterranean areas by extensive ruminant production systems. EAAP Publication No. 83, pp. 376-379.

32. Papachristou, T. G. and P. D. Platis, 1998. Small ruminant grazing in Mediterranean kermes oak shrublands. In: V. Papanastasis and D. Peter (Editors), Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. International Workshop, Thessaloniki, October 23-25, 1997. European Commission, Science Research Development, EUR 18308 EN, pp. 254-258.

33. Τsiouvaras, C .N., Z. Koukoura, P. Platis and A. Ainalis, 1998. Yearly changes in vegetation of a semi-arid grassland under various stocking rates and grazing systems. In: V. Papanastasis (Editor), Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. International Workshops, Thessaloniki, October 23-25, 1997. European Commission, Science Research Development, EUR 18308 EN, pp. 58-61.

34. Papachristou, T. G., A. S. Nastis, P. D. Platis and G. Halivopoulos, 1999. Foraging behaviour of cattle and goats on oak forest stands in Greece. In: A. Waterhouse and E. McEwan (Editors), Landscapes, Livestock and Livelihoods in European Less Favoured Areas. Meeting of the European funded project, EQULFA, Thessaloniki, October 8-11, 1998, SAC, Auchincruive, Ayr, UK, pp. 81-84.

35.Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης και Ι. Μελιάδης, 1999. Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχείριση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. Στο: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Πρόκληση του 2000. Διεθνές συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 4-5 Νοεμβρίου 1999. Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σελ. 96-103.

36. Trakolis, D., P. Platis, K. Spanos and I. Meliadis, 1999. Integrated management of Pindos National Park by use of Geographic Information Systems (G.I.S). Ιn: Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Πρόκληση του 2000. Διεθνές συνέδριο. Θεσσαλονίκη 4-5 Νοεμβρίου 1999. Οργανισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, σελ. 126-136.

37. Platis, P. D., K. T. Mantzanas and V. P. Papanastasis, 1999. Effects of tree spacing and annual cutting on herbage production in a young Pinus brutia plantation. In: V. P. Papanastasis, J. Frame and A. S. Nastis (Editors), Grasslands and Woody Plants in Europe, Volume 4. International Symposium. Thessaloniki, May 27-29, 1999. European Grassland Federation, Vol. 4 Grassland Science in Europe, pp. 221-225.

38. Meliadis, I., D. Trakolis and P. Platis, 2001. Monitoring and management of a Special Protected Area in Greece, using Remote Sensing in a GIS environment. Proceedings of the third Balkan Scientific Conference Study, Conservation and Utilization of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001. pp. 400-406.

39. Platis, P.D., D.C. Trakolis and I.M. Meliadis, 2001. Classification and evaluation of rangelands of Mount Voras in N. Greece - A Special Protection Area. Proceedings of the Third Balkan Scientific Conference Study Conservation and Utilization of Forest Resources. Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001, Vol II, pp. 366-372.

 

Δημοσιευμένες σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων40.Πλατής, Π. και Α. Τεπελή-Μάλαμα, 1988. Αποτελέσματα της απογραφής δασικών εκτάσεων που βόσκονται στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης. Πρακτικά Δ΄ Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου. Λάρισα, 5-7 Οκτωβρίου 1988, σελ., 287-302.

41.Πλατής, Π. Δ., Β. Π. Παπαναστάσης και Κ. Ν. Τσιουβάρας, 1996. Προστασία φυτειών δασικών δένδρων σε κοινόχρηστες βοσκόμενες εκτάσεις. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Αξιοποίηση Δασικών Πόρων. Καρδίτσα, 11-13 Οκτωβρίου 1995, σελ., 401-408.

42. Κανδρέλης, Σ. Σ. και Π. Δ. Πλατής, 1996. Πυρκαγιές και κτηνοτροφία σε φρυγανώνες και θαμνώνες. Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Κτηνοτροφία, Πυρκαγιές και Περιβάλλον. 2 Φεβρουαρίου 1996, Δημ. Νο 3, σελ., 40-51.

43.Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης και Β. Παπαναστάσης, 1997. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη διαχείριση των λιβαδιών της λεκάνης Μυγδονίας. Ημερίδα Φυσικό Περιβάλλον Λεκάνης Μυγδονίας Κίνδυνοι-Δαιχείριση'. Λαγκαδάς, 5 Ιουνίου 1997. Ε.Λ.Ε., Δημ. Νο 5, σελ., 34-42.

44.Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης, Θ. Παπαχρήστου και Β. Παπαναστάσης, 1997. Έρευνα για την κατάρτιση συστήματος απογραφής, ταξινόμησης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης βοσκομένων δασικών εκτάσεων Μενοίκιου όρους Ν. Δράμας για προσδιορισμό της παραγωγικότητας. Α΄ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων. Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου 1996. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 4, σελ., 37-45.

45. Ντίνη - Παπαναστάση, Ο., Π. Πλατής και Α. Τσιόντσης, 1997. Δοκιμή ξενικών ποικιλιών της Gleditscia triacanthos L σε δύο περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης. Α΄ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων. Δράμα, 4-6 Νοεμβρίου 1996. Δημ. Νο 4, σελ., 188-195.

46. Παπαχρήστου, Θ., Π. Πλατής και Β. Παπαναστάσης, 1997. Παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης βελτιωμένων θαμνολίβαδων με μηχανικά μέσα. Α΄ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων. Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου 1996. Ελληνική λιβαδοπονική Εταιρεία, Δημ. Νο 4, σελ., 208 - 215.

47.Πλατής, Π. Δ., 1997. Δομή και παραγωγικότητα των θαμνολίβαδων πουρναριού. Α΄ Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων. Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου 1996. Δημ. Νο 4, σελ., 219-229.

48. Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης, 1999. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη διαχείριση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων. Πρακτικά Συνεδρίου Χρήση και Αξιολόγηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Δασοπονία. Θεσσαλονίκη, 8-9 Σεπτεμβρίου 1997. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, σελ., 23 - 29.

49.Πλατής, Π. και Β. Παπαναστάσης, 1999. Απογραφή βοσκομένων δασικών εκτάσεων Νομού Έβρου. Πρακτικά 8ο Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Σύγχρονα Προβλήματα Δασοπονίας. Αλεξανδρούπολη, 6-8 Απριλίου 1998, σελ. 346-353.

50.Πλατής, Π. Δ., 1999. Ο Υγροβιότοπος Άγρα στα πλαίσια του Προγράμματος Life-Φύση (Έργο Β4-3200/97/243). Πρακτικά Ημερίδας Ο Υγροβιότοπος Άγρα - Βρυττών - Νησίου: χθες, σήμερα,.Αύριο. Έδεσσα, 5 Ιουνίου 1999. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, Δήμος Έδεσσας και ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σελ., 17-21.

51. Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 2000. Επίδραση των εδαφοκλιματικών παραγόντων στη σύνθεση της βλάστησης και στην ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των υπαλπικών ποολίβαδων του Άσκιου Όρους. Πρακτικά 9ο Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών. Κοζάνη, 17-20 Οκτωβρίου 2000 (υπό έκδοση).

52. Μαντζανάς, Κ.Θ.,Π.Δ. Πλατήςκαι Β.Π. Παπαναστάσης,2001. Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων. Στο: Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση (εκδότες), Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000, Δημ. Νο 9, σελ. 181-186.

53.Μελιάδης, Ι., Δ. Τρακόλης καιΠ. Πλατής, 2001. Διαχρονική μελέτη αλλαγών του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια των Γ.Σ.Π.. Πρακτικά της 11ης Συνάντησης Χρηστών ARC/INFO. 9 σελ.

54.Πλατής, Π.Δ., 2001. Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών,. Στο: Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση (Εκδότες), Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία. Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000, Δημ. Νο 9, σελ. 301-308

55.Πλατής, Π.Δ., Θ.Γ. Παπαχρήστου και Β.Π. Παπαναστάσης,2001.Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των λιβαδιών της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο: Θ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση (Εκδότες), Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρία. Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000, Δημ. Νο 9, σελ. 43-49.

56.Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης,2001. Επίδραση των εδαφοκλιματικών παραγόντων στη σύνθεση της βλάστησης και στην ποσοτική και ποιοτική παραγωγή των υπαλπικών ποολίβαδων του Άσκιου Όρους, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Προστασία Φυσικού περιβάλλοντος και Αποκατάσταση Διαταραγμένων Περιοχών. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. Κοζάνη, 17-20 Οκτωβρίου 2000, σελ. 225-234.

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων57. Papachristou, T. G., P. D. Platis and A. S. Nastis, 1991. Νutrient content of goat diets grazing in shrublands dominated by deciduous shrubby trees of Northern Greece during late summer and early autumn. Abstracts of 42ndAnnual Meeting of the European Association for Animal Production. Berlin, Germany., September 9-12 1991, Vol. 2, pp. 202-203.

58. Platis, P. D. and V. P. Papanastasis, 1993. Productivity of deciduous fodder trees and shrubs in relation to the year of cutting. In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. 7th Meeting of the FAO European subnetwork on Mediterranean Pastures und Fodder crops. Chania (Crete), 1993, pp. 47.

59. Tsiouvaras, C., Z. Koukoura, A. Ainalis and P. Platis, 1993. Dynamic relationship between long term sheep grazing and range productivity in a semiarid grassland. In: Management of Mediterranean shrublands and Related Forage Resources. 7th Meeting of the FAO European subnetwork on Mediterranean Pastures and Fodder Crops. Chania (Crete), 1993, pp. 53.

60.Platis, P., D. Trakolis, and I. Meliadis, 1999. Classification and evaluation of the rangelands of Mountains Voras and Tzena in N. Greece. In: Price, M., Mather, Th. H. and Robertson, E.C.(Editors), Global Change in the Mountains. Proccedings of the European Conference on Environment and Societal Change in Mountain Regions. Oxford, UK, December 18-20 1997, Parthenon Publishing Group Inc. New York, pp. 140-141.

61. Trakolis, D., P. Platis and I. Meliadis, 1999. The ecological importance of Mount Voras in northern Greece and land use changes in the prospect of sustainable development. In: Price, M., F., Mather, Th. H. and Robertson (Editors), Global Change in the Mountains. Proccedings of the European Conference on Environment and Societal Change in Mountain Regions. Oxford, UK, December 18-20 1997, Parthenon Publishing Group Inc. New York, pp. 142-144.

62.Πλατής, P.D., T.G. Papachristou and V.P. Papanastasis,2002. Productivity of five deciduous woody fodder species under three cutting heights in a Mediterranean environment. Abstracts of the 11th meeting FAO -CIHEAM subnetwork on Mediterranean pastures and fodder crops: Rangeland and pasture rehabilitation in Mediterranean areas. Djerba, Tunisia, 29 October - 1 November 2002. FAO, CIHEAM, Institut des Regions Arides Medenine Tunisie, p. 103.

 

Δημοσιευμένη περίληψή τους σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων63. Παπαχρήστου Θ. Γ., Α. Σ. Νάστης, και Π. Δ. Πλατής, 1993. Θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης πέντε ξυλωδών φυτών σε διάφορα φαινολογικά στάδια. Περιλήψεις 9ης Επιστημονικής Συνάντησης της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας. Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 1992. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης - Ειδική έκδοση, 12: 61-62.

64. Πλατής, Π. Δ., 2000. Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών. Περιλήψεις 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού συνεδρίου Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. 4-6 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, σελ. 30.

65. Πλατής, Π. Δ., Θ. Π. Παπαχρήστου και Β. Π. Παπαναστάσης, 2000. Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου. Περιλήψεις 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού συνεδρίου Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. 4-6 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, σελ. 5-6.

66. Μαντζανάς, Κ. Θ., Πλατής, Π. Δ., και Β. Π. Παπαναστάσης, 2000. Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία Τραχείας Πεύκης διαφορετικών συνδέσμων. Περιλήψεις 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού συνεδρίου Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21ου αιώνα. 4-6 Οκτωβρίου 2000. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, σελ. 18.

67.Καραγιαννακίδου, Β., Μ. Παπαδημητρίου,Π. Πλατήςκαι Κ. Ιατρόπουλος, 2002. Συμβολή στη γνώση της χλωρίδας και βλάστησης του υγροβιότοπου της λίμνης του Άγρα. Στο: Π. Πλατής (εκδότης), Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 18.

68.Κουράκλη, Π.,Π. Πλατής και Β. Παπαναστάσης, 2002. Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) στην απογραφή των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Χορτιάτη, Θεσσαλονίκης. Στο: Π. Πλατής (εκδότης), Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 27-28.

69.Πλατής, Π.Δ., Β.Π. Παπαναστάσης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Ι. ΤΣΙΟΝΤΣΗΣ, 2002. Εποχιακή μεταβολή ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της ψευδαλπικής και χαμηλής ζώνης. Στο: Π. Πλατής (εκδότης), Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 12.

70.Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης και Ι. Μελιάδης,2002. Συμβολή των ψευδαλπικών λιβαδιών των ορεινών συγκροτημάτων Βόρα, Πινόβου και Τζένας στη διατήρηση της άγριας πανίδας. Στο: Π. Πλατής (εκδότης), Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Περιλήψεις 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 38.

 

Βιβλία, σημειώσεις, μελέτες και άλλες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις71. Platis, P. and V. Papanastasis, 1991. Deciduοus fodder trees and shrubs plantation. Excursion to Experimental Sites, EEC Workshop on Fodder trees and shrubs Optimization of an extensified husbandry in the Mediterranean production systems. Thessaloniki, 6 November 1991.

72. Nastis, A., C. Tsiouvaras, T. Papachristou, V. Papanastasis, M. Yiakoulaki, P. Emanoulidis, K. Stefos and P. Platis, 1992. Effect of goat stocking rate on vegetation, animal performance and environmental quality. Presentation in FAO Sub-network Production Systems. Zaragoza, Spain, September 10, 1992, 5 σελίδες.

73. Nastis, A., C. Tsiouvaras, T. Papachristou and P. Platis, 1992. Effect of the continuous and the rotation grazing system on kermes oak shrubland production and quality. Presentation in FAO Sub-network "Production Systems". Zaragoza, Spain, September 10, 1992, 5 σελίδες.

74.Πλατής, Π., 1994. Βελτίωση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων λιβαδιών με λιβαδικούς θάμνους και δένδρα - Αυξητικά στοιχεία δένδρων. Ημερίδα Α.Π.Θ. Βελτίωση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων λιβαδιών με λιβαδικούς θάμνους και δένδρα. Σχολάρι Λαγκαδά, 20 Μαϊου 1994, σελ. 8.

75.Πλατής, Π., Δ. Τρακόλης, Ι. Μελιάδης, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ι. Τσουγκράκης,1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας. Βιότοπος Πίνοβο-Τζένα. ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα ΕNVIREG. Αθήνα, 112 σελίδες.

76. Τρακόλης, Δ., Π. Πλατής, Ι. Μελιάδης, Μ. Παναγιωτοπούλου και Ι. Τσουγκράκης, 1995. Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων ορνιθοπανίδας, Βιότοπος "Βόρα (Καϊμάκτσαλαν). ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα ENVIREG. Αθήνα, 137 σελίδες.

77. Τρακόλης, Δ., Π. Πλατής, Α. Τσιόντσης, Κ. Σπανός, Ι. Μελιάδης και Γ. Μαλαμίδης,1996. Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Δρυμού Πίνδου. Γενική Γραμματεία Δασών, European Commission DG XI, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 164 σελίδες, 6 χάρτες.

78. Μαλαμίδης, Γ., Ι. Μελιάδης, Π. Πλατής, Ι. Σπανός, Δ. Τρακόλης και Α. Τσιόντσης, 1996. Γενικό Διαχειριστικό Σχέδιο Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς). Γενική Γραμματεία Δασών, European Commission DG XI, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 273 σελίδες, 5 χάρτες.

79.Platis, P. D., 1997. Mediterranean deciduous fodder tree and shrub plantations. International Workshop Ecological Basis of Livestock Grazing in Mediterranean Ecosystems. Aristotle University, October 24, 1997. Presented in Chrysopigi, pp. 5-8.

80.Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης και Β. Παπαναστάσης, 1997. Εξειδίκευση μέτρων και δράσεων για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής Ζερβοχωρίων Ν. Χαλκιδικής. Δράση: Παρεμβάσεις στα λιβάδια. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σελ. 15, χάρτες 7.

81. Παπαναστάσης, Β., Γ, Μπρόφας, Π. Πλατής, Κ. Ηλιάδης και Ι. Ισπικούδης,1998. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον τρόπο παραγωγής ή εισαγωγής υλικού σπόρων για την αντιδιαβρωτική προστασία και αποκατάσταση τοπίου της Εγνατίας Οδού. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Φεβρουάριος 1998, 47 σελίδες.

82.Πλατής, Π. Δ., 1999. Σύγκριση παραγωγικότητας τεσσάρων ειδών φυλλοβόλων θάμνων και δέντρων και η σημασία τους για την κτηνοτροφία. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ σήμερα, 7 (Μαϊου-Ιουνίου 1999), σελ. 28-29.

83. Platis, P. D., 1999. Productivity of 11 Mediterranean young deciduous fodder tree and shrub plantatios. Grasslands and Woody Plants in Europe, International Symposium. Post - Conference Tour, 30-31 May, 1999 (visit to Chrysopigi forest and range experiment station).

84. Πλατής, Π., Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου, Κ. Κασιούμης, Δ. Χατζηλάκου, Α. Δημαλέξης και Δ. Μπούσμπουρας, 2000. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχής Ειδικής Προστασίας (Σχέδιο Διαχείρισης) Υγροβιότοπου ''Λίμνης Άγρα''. ΕΘ. Ι.ΑΓ.Ε.-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 253 σελίδες (αυτοτελής έκδοση).

85.Πλατής, Π.Δ., 2001. Κείμενο - Παρουσίαση Διαφανειών (slides) Περιοχή Ειδικής Προστασίας ''Λίμνη Άγρα''. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 30 σελ. (αυτοτελής έκδοση).

86.Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης,2001.Πρόταση ένταξη Δήμου Φιλύρας Ν. Ροδόπης στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 45 σελ.

87.Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης,2001.Πρόταση ένταξη Δήμου Μαρώνειας Ν. Ροδόπης στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 40 σελ.

88.Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης,2001.Πρόταση ένταξη Δήμου Φερρών Ν. Έβρου στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 37 σελ.

89.Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου και Ι. Μελιάδης,2001.Πρόταση ένταξη Δήμου Τραϊανούπολης Ν. Έβρου στο Πρόγραμμα: Μελέτη Αξιοποίησης - Διαχείρισης Φυσικών Βοσκοτόπων -Λοιπών Νομευτικών Πόρων. ΑΙΧΜΗ Α.Ε. - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 35 σελ.

90.Πλατής, Π., Ν. Γρηγοριάδης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Δημαλέξης,2002. Γενική περιγραφή και πληροφορίες για την περιοχή και τις δράσεις του έργου Life-Φύση, Β4-3200/97/243 στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας "Άγρα-Βρυττών-Νησίου". ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 20 σελ. (Aυτοτελής έκδοση).

91.Plαtis, P.D., 2002. Productivity of eleven Mediterranean young deciduous fodder tree and shrub plantations. International workshop. 23 October 2002, (visit to Chrysopigi forest and range experiment station), pp. 5-8.

 

Εκθέσεις προγραμμάτων92.Πλατής, Π., Ζ. Κούκουρα, Μ. Γεωργιάδης και Γ. Κυριλίδης, 1984. Πρόγραμμα αναγνώρισης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Τελική έκθεση εργασιών Νομού Ξάνθης, ΥΧΟΠ, Αθήνα 1984, 167 σελίδες.

93.Πλατής, Π., 1994. Ειδική Τεχνική Έκθεση βελτίωσης βοσκοτόπων των Κοινοτήτων Κούμανης, Τσιπιανών και Κρυόβρυσης Νομού Ηλείας. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 10 σελίδες.

94. Nastis, A., C. Tsiouvaras, B. Noitsakis, T. Papachristou, P. Platis and M. Yiakoulaki, 1995. Grazing of ecologically sensitive shrub communities in Greece. In: B. Hubert and B. Leclerc (Editors), Dynamique des innovations tehniques et organisationnelles. Final report of EU, CAMAR, 0002. IAM- Zaragoza and INRA - Avignon, Vol. II, pp. 265- 273.

95. Papachristou, T. G., P. D. Platis and V. P. Papanastasis, 1995. Evaluation and improvement of the animal production systems using natural resources by grazing ruminants in Mediterranean areas. Final report of EU project, CAMAR 021 No. 8001 - CT90.

96. Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 1998. Δελτίο Προόδου Προγράμματος Αγρομετεωρολογικά μοντέλα πρόβλεψης του ύψους της παραγωγής και της ποιότητας διαφόρων βοσκοτόπων. Μέτρο 8.2 Υποπρόγραμμα 8 Β΄ ΚΠΣ 1994-99, Έτους 1997, σελ. 12.

97.Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 1999. Δελτίο Προόδου Προγράμματος Αγρομετεωρολογικά μοντέλα πρόβλεψης του ύψους της παραγωγής και της ποιότητας διαφόρων βοσκοτόπων. Μέτρο 8.2 Υποπρόγραμμα 8 Β΄ ΚΠΣ 1994-99, Έτους 1998, σελ. 26.

98.Πλατής, Π., Β. Παπαναστάσης, Θ. Παπαχρήστου και Α. Τσιόντσης, 2000. Τελική Έκθεση Προγράμματος Αγρομετεωρολογικά μοντέλα πρόβλεψης του ύψους της παραγωγής και της ποιότητας διαφόρων βοσκοτόπων. Μέτρο 8.2 Υποπρόγραμμα 8 Β΄ ΚΠΣ 1994-99, σελ. 40.

99.Papachristou, T.G.,I. Kyriazakis, P. Platis, M.R. Hutchings, Z. Parissi and B. Tolkamp, 2002. Management of terrestrial natural ecosystems: Foraging behaviour of ruminants as a useful management tool in grazing lands. Final Report of joint research programme between NAGREF and British Council, 10 p.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Written on 25/06/2020, 10:30 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2020" Έχοντας υπόψη την...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 25/06/2020, 10:34 by Administrator
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "Βιολογική Καταπολέμηση του εντόμου Marchalina hellenica στην Αυστραλία (PCN489 Biological Control of...