Αναζήτηση

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Επισκοπήσεις κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για το έτος 2019». Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

- Συμμετοχή στην προπαρασκευή, εξέταση δειγμάτων ξύλου και ξύλινων μέσων συσκευασίας με τη χρήση στερεοσκοπίου και μικροσκοπίου για την παρουσία του νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus που αποτελεί οργανισμό καραντίνας για την Ελλάδα. - Συμμετοχή στη συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έτους κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ...

Written on 15/03/2019, 07:36 by Administrator
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για:     Την απεγκατάσταση δύο (2) αλεξικέραυνων παλιάς τεχνολογίας, προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αλεξικέραυνου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης...

Written on 26/03/2019, 09:54 by Administrator
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης...