Αναζήτηση

 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 29 απόφαση της 17ης /06-12-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross border area» με ακρωνύμιο: «sol-na», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος IPA Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 με ενάριθμο Π.Δ.Ε. 2022ΣΕ48260000.

 

Συγκεκριμένα, το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο/η ανάδοχος αφορά στη συμμετοχή του/της στην Ενότητα Εργασίας:

 

WP3.Prevention of natural disasters in the cross border area μεαντικείμενοτη(ν):

 

• Λειτουργία/ ανάπτυξη συστήματος GIS και παραγωγή χαρτών i) πιθανότητας, ii) ευαισθησίας, iii) κινδύνου, iv) τρωτότητας, v) οικονομικής αξίας, vi) πιθανής απώλειας και vii) κινδύνου, για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές στις περιοχές υλοποίησης.

• Λειτουργία και επίβλεψη της πλατφόρμας web-GIS για τη δημοσίευση των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων

• Εφαρμογή μοντέλων πλημμύρας

• Εφαρμογή μοντέλων πυρκαγιάς

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο Υποβολής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΩΝ...

Written on 12/08/2021, 08:12 by Administrator
  Διαχείριση βοσκήσιμων γαιών των πυρόπληκτων περιοχών, άρθρο του Διευθυντή του ΙΔΕ Δρ Θωμά...

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ...

Written on 16/08/2021, 15:26 by Administrator
    Σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγίες οι οποίες εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται στην Χώρα μας. Άρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ...

Written on 07/08/2022, 05:54 by Administrator
    ΄Αρθρο της Δρ Μαγδαλινής Πλένιου, Ερευνήτριας ΙΔΕ σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγία στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης Σουφλίου, διαβάστε περισσότερα...

Προσκλήσεις έργου...

Written on 21/11/2022, 11:13 by Administrator
  Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου έργου με τίτλο: «Nature based solutions for prevention and mitigation of natural disasters in the cross...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 13/12/2022, 06:39 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 29 απόφαση της 17ης /06-12-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο...