Αναζήτηση

 


 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 14απόφαση της 11ης/19-06-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα,  για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάδειξη βιωσιμότητας οικοσυστημάτων αγριελιάς για την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας» (ΑΓΡΙΕΛΙΑ)και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00152, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρεται  για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ως εξής:

 

ΕΡΓΟ Α

Το αντικείμενο του έργου που καλείται να φέρει σε πέρας ο/η ανάδοχος αφορά σε:

·       Ανάπτυξη γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, όπου θα απεικονίζεται το δυναμικό της βλάστησης των πειραματικών επιφανειών, οι λεπτομέρειες των καλλιεργητικών χειρισμών, οι εδαφολογικές αναλύσεις, καθώς και η καταγραφή των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων που επιδρούν στη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δέντρων της αγριελιάς.

·       Επισκόπηση των γεωχωρικών δεδομένων σε διαδικτυακή εφαρμογή.

·       Καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν από τις αναλύσεις των επί μέρους προϊόντων (φύλλα, καρποί) της αγριελιάς.

·       Θεματική Χαρτογραφική απεικόνιση των πειραματικών στοιχείων.

ΕΡΓΟ Β

Το αντικείμενο του έργου που καλείται να φέρει σε πέρας ο/η ανάδοχος αφορά σε:

·       Ανάπτυξη γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, όπου θα απεικονίζεται το δυναμικό της βλάστησης των πειραματικών επιφανειών, οι λεπτομέρειες των καλλιεργητικών χειρισμών, οι εδαφολογικές αναλύσεις, καθώς και καταγραφή  των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων που επιδρούν στη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δέντρων της αγριελιάς.

·       Προσδιορισμός ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος του δασοαγροκτήματος αγριελιάς.

·       Αναγνώριση και καταγραφή διαφόρων κατηγοριών βλάστησης από τις πειραματικές επιφάνειες.

·       Αξιολόγηση των στοιχείων που θα προκύψουν από τις αναλύσεις των επί μέρους προϊόντων (φύλλα, καρποί) της αγριελιάς και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, όπου απαιτείται.

·       Θεματική χαρτογραφική απεικόνιση των πειραματικών στοιχείων.

Αναλυτικές Πληροφορίες 

Υπόδειγμα υποβολης πρότασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/04/2024, 07:33 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθμ. 23 απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 24/04/2024, 08:07 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 24απόφαση της 06ης/10.04.2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 22/05/2024, 08:36 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 13απόφαση της 8ης/14-05-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 30/05/2024, 05:01 by Administrator
  Έχοντας υπόψη την αριθ. 26 απόφαση της 23/05/2024  Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας,   ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 27/06/2024, 07:21 by Administrator
    Έχοντας υπόψη την αριθ. 14απόφαση της 11ης/19-06-2024 Συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –...