Αναζήτηση

Publications

In peer-reviewed Greek journals

1.    Ανδρεοπούλου, Ζ., Ιωάννου, Κ., Παπασταύρου, Α. Ασύρματα δίκτυα στην δασοπονία με την αξιοποίηση των πρωτοκόλλων 802.11x. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος ΑΠΘ προς τιμή του Καθηγητή κ. Δ. Κωτούλα. Σελίδες 205-216.

2.    Μυρωνίδης, Δ., Εμμανουλούδης, Δ. Ιωάννου, Κ. Αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου στη νήσο Θάσο εφαρμόζοντας πολυκριτιριακή χωρική ανάλυση με την χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) 2ος Τόμος της σειράς επιστημονικών τόμων της ΕΠΕΓΕ. σελίδες 103-116.

3.Ioannou, K. Design and implementation of an environmental network for the requirements of the project ManagMed. 3ος Τόμος της σειράς επιστημονικών τόμων της ΕΠΕΓΕ. σελίδες 37-51.

 

 

In peer-reviewed International journals

4.    Ioannou, K., Birbilis, D., Lefakis, P. (2009)‘A pilot prototype decision support system for recognition of Greek forest species’ Operational Research, 9 (2), pp. 141-152. 

5.    Koutroumanidis, T., Ioannou, K., Arabatzis, G. (2009).Predicting fuelwood prices in Greece with the use of ARIMA models, artificial neural networks and a hybrid ARIMA-ANN model’ Energy Policy, 37 (9), pp. 3627-3634.

6.    Ioannou, K., Arabatzis, G., Lefakis,P. (2009) ‘Predicting the prices of forest energy resources with the use of Artificial Neural networks (ANNs). The case of conifer fuel wood in Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology10 (3), pp. 678-694. 

7.    Ioannou, K., Lefakis, P., Arabatzis, G. (2010) ‘The use of object-oriented programming for the evaluation of forest developmental projects the case of forest roads’. Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (1), pp. 349-362.

8.    Ioannou, K. (2010) ‘A web-based expert system for identification of European Pinus sp’. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8 (3-4 PART 2), pp. 955-958 

9.    Ioannou, K.S., Lefakis, P.D. (2010) ‘Data logger. An application for recording GPS data and exporting them to GIS applications’ Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2), pp. 718-732.

10.Myronidis, D., Ioannou, K., Sapountzis, M., Fotakis, D. (2010) ‘Development of a sustainable plan to combat erosion for an island of the Mediterranean region’ Fresenius Environmental Bulletin, 19 (8 B), pp. 1694-1702. 

11.Ioannou, K., Myronidis, D., Lefakis, P., Stathis, D. (2010) ‘The use of artificial neural networks (ANNs) for the forecast of precipitation levels of lake Doirani (N. Greece) ’Fresenius Environmental Bulletin, 19 (9 A), pp. 1921-1927.

12.Ioannou, K., Lefakis, P., Arabatzis, G. (2011) ‘Development of a decision support system for the study of an area after the occurrence of forest fire’International Journal of Sustainable Society, 3 (1), pp. 5-32. 

13.Ioannou, K., Birbilis, D., Lefakis, P. (2011) ‘A method for predicting the possibility of ring shake appearance on standing chestnut trees (Castanea sativa MILL.)’. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12 (1), pp. 295-304.

14.Koutroumanidis, T., Ioannou, K., Zafeiriou, E. (2011) Forecastingbankstockmarketpriceswithahybridmethod: ThecaseofAlphabank [Vertybiniu{ogonek} popieriu{ogonek} kainu{ogonek} prognozavimashibridiniumetodu: alphabankpavyzdysJournalofBusinessEconomicsandManagement, 12 (1), pp. 144-163.

15.Fotakis, D.G., Sidiropoulos, E., Myronidis, D., Ioannou, K. (2012) ‘Spatial genetic algorithm for multi-objective forest planning’.Forest Policy and Economics, 21, pp. 12-19. 

16.Myronidis, D., Stathis, D., Ioannou, K., Fotakis, D. (2012) ‘An Integration of Statistics Temporal Methods to Track the Effect of Drought in a Shallow Mediterranean Lake’. Water Resources Management, 26 (15), pp. 4587-4605. 

17.Arabatzis, G., Petridis, K., Galatsidas, S., Ioannou, K. (2013) ‘A demand scenario based fuelwood supply chain: A conceptual model’ Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, pp. 687-697. 

18.Tigas, G., Lefakis, P., Ioannou, K., Hasekioglou, A. (2013) ‘Evaluation of artificial neural networks as a model for forecasting consumption of wood products’ International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies, 5 (1), pp. 38-48. 

19.Ioannou, K. (2013) ‘On the design of environmental protection networks’Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 5 (4), pp. 105-113. 

20.Ioannou, Konstantinos., Emmanouloudis, Dimitrios., Lefakis, Panagiotis., Myronidis, Dimitrios. (2014)‘Design and Implementation of an Environmental network for the requirements of a European funded research Project’. International Journal of Applied Systemic Studies Vol 5 No 4. 

21.Arabatzis, G., Treneva, V., Malesios, C., Ioannou, K. (2014) ‘Views and Attitudes of Burgas’s residents (Bulgaria) for paper recycling’International Journal of Green Economics, 8 (1), pp. 49-73.

22.Papagera, A., Ioannou, K., Zaimes, G., Iakovoglou, V., Simeonidou, M. (2014) ‘Simulation and Prediction of Water Allocation Using Artificial Neural Networks and a Spatially Distributed Hydrological Model’ Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 4 (4), pp. 101- 111

23.Koutalakis, P., Zaimes, G., Iakovoglou, V., Ioannou, K. (2015) Reviewing Soil Erosion in Greece. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering Vol:9, No:8, 2015.

24.Zaimes, G.N., Ioannou, K., Iakovoglou, V., Kosmadakis, I., Koutalakis, P., Ranis, G., Emmanouloudis, D., Schultz, R.C.(2016)‘Improving soil erosion prevention in Greece with new tools’Journal of Engineering Science and Technology Review, 9 (2), pp. 66-71.

25.Koutalakis, P., Zaimes, G., Ioannou, K., Iakovoglou, V. (2017) ‘Application of the SWAT model on torrents of the Menoikio, Greece’Fresenius Environmental Bulletin Environ. Bull 26, 1210-1215

26.Ioannou, K., Kosmatopoulos, L., Zaimes, G., Tsantopoulos, G. (2018) ‘Geo informatics as a tool for the application of energy policy ‘International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics (under publication).

27.Myronidis, D., Ioannou, K., Fotakis, D., Doflinger, G. (2018) ‘Discharge and hydrological drought temporal statistics analysis in Greece’, Water Resources Management (under publication).

28.Ioannou, K., Tsantopoulos, G., Arabatzis, G., Andreopoulou, R., Zafeiriou, E. (2018) ‘A spatial decision support system framework for the evaluation of biomass energy production locations: Case study in Regional unit of Drama, Greece’, Sustainability (under publication).

 

 

In Greek and International Conferences

29.Λεφάκης, Π. και Ιωάννου Κ. Μοντελοποίηση και προβολή χωρικών δεδομένων με την βοήθεια αντικειμενοστραφούς προγραμματισμούΠρακτικά 11ο Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Αρχαία Ολυμπία 2003 σελίδες 499-504.

30.Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ., Βασιλειάδου, Σ., Ιωάννου, Κ., Παπασταύρου, Κ. Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Πολλαπλών ΣκοπώνΠρακτικά1ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνέδριου Ορεστιάδα 2004 σελίδες 814-821.

31.Παπασταύρου, Κ., Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ, Ιωάννου, Κ., Βασιλειάδου, Σ. Τα πανεπιστημιακά δάση στο διαδίκτυο: Καταγραφή, Παρουσίαση και ανάδειξη της Προσφοράς τους. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Βόλος, 2004, σελίδες 571-576.

32.AK. Papastavrou, PD. Lefakis, ZS. Andreopoulou ,SE. Vassiliadou, KS. Ioannou, andAI. Lazaridou. Web Application for Regional Presentation and Development5th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment and 3rd World Congress on Computers in Agriculture and Natural Resources 2005, pp 551-558

33.Ιωάννου Κ. και Λεφάκης Π. Πληροφοριακό σύστημα εισαγωγής και επεξεργασίας χωρικών και δασοπονικών δεδομένων. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου 2006 σελίδες 409-414 τόμος 1ος.

34.Ανδρεοπούλου Ζ, Κ. Ιωάννου., Καραγιαννίδης, Ι. Διαδικτυακή παρουσίαση μέσω δυναμικής ιστοσελίδας της Δασικής Υπηρεσίας ΔράμαςΠρακτικά 12ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου 2006, σελίδες 383-389 τόμος 1ος.

35.ΙωάννουΚ. καιΛεφάκηςΠ. An application for monitoring and modeling spatial data using object oriented programmingΠρακτικά 18ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Μελετών 2006 σελίδες 251-259 τόμος 2ος .

36.Papastavrou, A., Andreopoulou, Z., Vassiliadou, S., Ioannou, K., Papastavrou, K. Using the Internet as a means for promoting mountainous areas. International Conference in Telecommunications & MultimediaΤΕMU2006 . Heraklion Greece, 5-7 July.

37.Δ. Μυρωνίδης., ,Δ. Εμμανουλούδης., Δ. Φωτάκης.,  Κ. Ιωάννου., Β. Ρίγγος.,  Γ. Σιώτης. Ποσοτική εκτίμηση της υποβάθμισης σε ορεινές λεκάνες απορροής και μέτρα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων τηςΠρακτικά 13ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου 2007 σελίδες 17-27 τόμος 2ος.

38.Ioannou, K., Lefakis, P., Iliadis, L. The role of Decision Support Systems in Modern Forestry.4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences (HAICTA 2008)

39.Ioannou, K., Arabatzis, G., Koutroumanidis, T., Apostolidis, G. Forecasting of cut Christmas trees with Artificial Neural Networks (ΑNN). 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2011) pp 507-518

40.Konstantinos Ioannou, George N. Zaimes , Dimitros Emmanouloudis and E. Karamanis. Forecasting hydroelectric dam energy production using a hybrid ANN-ARIMA model.10th International Conference on Hydroscience & Engineering, Orlando Florida, 2012, pp 270-271

41.Konstantinos Ioannou, Panagiotis Lefakis, George N. Zaimes, Dimitrios Emmanouloudis, Development of a Wireless Erosion Measuring NetworkProcedia Technology, Volume 8, 2013pp 520-525

42.Παπασπυρόπουλος Κ.Γ., Καραχρήστος Χ.Ν., Ιωάννου Κ., Παππάς Ι.Α., Γούναρης Ν., Μανδάνα Β., Θεοχάρης Ν., Λεφάκης Π., Χριστοδούλου Α.Σ. Λειτουργία των εθελοντικών αγορών πώλησης αντισταθμισμάτων άνθρακα μέσω έργων φυσικής και τεχνητής δασοπονίας16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο &Annual Meeting Prosilva Europe Σελ   939-946

43.Ioannou Konstantinos and Kaziolas Dimitrios, Geoinformatics Model and optimal reservoir allocationStreams-2-Suppress-Fires-Utilizing Stream Water in the Suppression of Forest Fires with the Help of New Technologies Workshop, 2013, pp 22-23

44.Dimitriadis Ioannis and Ioannou Konstantinos, Development of a multi-criteria tool to evaluate the water consumption in irrigated agriculture in Greece10th Meeting Multicriteria Decision Analysis - 13th Special conference Greek Operational Research Society, 2013. pp 32

45.Papadopoulou Zoe, Augi Kaite, Ioannou Konstantinos, Arabatzis Garyfallos, Karasavoglou Anastasios. The usage of Multicriteria Decision Analysis for the evaluation of green investments.10th Meeting Multicriteria Decision Analysis - 13th Special conference Greek Operational Research Society, 2013. pp 31

46.Spanou G., Ioannou K., Iakovoglou, V., G. Zaimes. Forecasting precipitation and temperatures at the island of Cyprus to enhance wetland managementSecond International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), edited by Diofantos G. Hadjimitsis, Kyriacos Themistocleous, Silas Michaelides, Giorgos Papadavid, Proc. of SPIE Vol. 9229, 92291N · © 2014 SPIE · CCC code: 0277-786X/14/$18 · doi: 10.1117/12.2066296

47.Zaimes, G., Ioannou, K., Hatziapostolou A., Iakovoglou, V. The use of HEC-RAS for the estimation of the torrent water resources of the Greek semi-arid island of Salamina12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, 2014, Under publication.

48.Koutalakis, P., Zaimes, G., Ioannou, K., Iakovoglou, V. Watershed management with the application of the SWAT model. Case study: The “Natura 2000” area of Menoikio, North Greece12th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Skiathos, 2014, Under Publication.

49.Koutalakis, P., Zaimes N. G., Ioannou, K., Iakovoglou, V. Using SWAT to study the hydrologic response to climate change scenarios in a Greek mountainous watershed. 10th International Hydrogeological Congress, Thessaloniki, Greece. 2014.

50.Koutalakis, P., Vlachopoulou, A., Zaimes, G.N., Ioannou, K., Iakovoglou, V. AssessingsoilerosionriskusingUSLEwithGISandSWATforThassosIsland, Greece. 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, 2014. Under Publication.

51.Zaimes, G.N., Ioannou, K., Iakovoglou, V. Enhancing soil erosion mitigation on Mediterranean islands. International Forest Fire Conference in Black Sea Region, Kastamonu, Turkey, 2014.

52.Koutalakis, P., Zaimes, G.N., Ioannou, K., Iakovoglou, V., Emmanouloudis, D. Assessing hydrological effects of wildfires in Greek mountainous watersheds.International Forest Fire Conference in Black Sea Region, Kastamonu, Turkey, 2014.

53.Apostolia Papagera, Konstantinos Ioannou, George Zaimes and Valasia Iakovoglou. Simulation of Water Allocation using MIKE SHE, a spatially distributed hydrological model. Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Greece, 19-21 March 2015. ISBN 978-960-363-062.

54.Aglaia Vlachopoulou, Dimitrios Emmanouloudis, George Zaimes and Ioannou Konstantinos. Improving Wildfire Management of Thasos Island: Combining Information Technology with Research Field Data.Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Greece, 19-21 March 2015. ISBN 978-960-363-062.

55.Papadopoulou, Z., Arabatzis, G., Ioannou, K. A review of optimization algorithms for energy production by RES. 4th International Symposium, 26th National Conference on Operational Research. 4-6 June 2015, Chania-Crete, Greece.Under Publication.

56.IoannisKosmadakis, PanagiotisTsardaklis, KonstantinosIoannouandGeorgeN. Zaimes. A Novel Fully Automated Soil Erosion Monitoring Sys 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015)September 17-20, 2015, Kavala, Greece. Under Publication.

57.PaschalisKoutalakis, GeorgeZaimes, DimitriosEmmanouloudisandKonstantinosIoannou. Using ArcSWAT to predict discharge in ungauge torrents of Thasos Island. 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2015) September 17-20, 2015, Kavala, Greece. Under Publication.

58.Gialamas, E., Zaimes, G., Iakovoglou, V., Ioannou, K., Estimating surface runoff from an ephemeral torrents in a small rural watershed in Northern Greece for agricultural uses. Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Greece, 19-21 March 2015, ISBN 978-960-363-062.

59.Zaimes, G., Ioannou, K., Iakovoglou, V., Laopoulos, T., Tsardaklis, P., Schultz, R., Kosmadakis, I., Emmanouloudis, D., Kaziolas, D. New innovative tools to enhance the protection of Greek islands from soil erosion. Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Greece, 19-21 March 2015, ISBN 978-960-363-062.

60.Zaimes, G., Iakovoglou, V., Ioannou, K., Laopoulos, P., Tsardaklis, P. Innovative surface erosion sensor to increase erosion measurement accuracy and enchance the understanding of erosion processes. The 10th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy & Environmental Technologies (APCSEET 2015), University of Seoul, Korea.

61.Ioannou, K., Emannouloudis, D., Xentitidis, K. Low Cost Computer Platforms for Environmental Monitoring The case of the AgroComp Project. 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), 21-24 September, 2017, Chania, Greece. Under Publication.

62.Ioannou, K., Emannouloudis, D., Xentitidis, K. A comparative analysis among three commercial temperature sensors. 8th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2017), 21-24 September, 2017, Chania, Greece. Under Publication.

63. Ioannou, K., Kosmatopoulos, L., Zaimes, G., Tsantopoulos, G. Spatial allocation of a small Hydropower Plant within an ungauged watershed using G.I.S., hydrologic model SWAT and CFSR climate forecast model. International Workshop Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network and Nature Protection, Edessa, Greece, 8-11 October 2017.

 

 

Invited spreaker

64.Ioannou Konstantinos, Web Portal – Video Conference Technological Issues Integrated Development and Management of NATURA 2000 Protected Areas through Innovative Techniques in East. Mediterranean. Third Meeting, Larnaca Cyprus 2007..

65.Ioannou Konstantinos, Video Conference Implementation.Integrated Development and Management of NATURA 2000 Protected Areas through Innovative Techniques in East. Mediterranean. Fourth Meeting, Drama, Greece 2007.

66.Ioannou Konstantinos, Work Package 3: An overview of the technical solutions Integrated Development and Management of NATURA 2000 Protected Areas through Innovative Techniques in East. Mediterranean. Drama, Greece 2008.

67.Konstantinos Ioannou, Dimitrios Kaziolas and George Zaimes. A methodology for optimal network routing. The case of Menoikio Mountain. Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Greece, 19-21 March 2015.

68. Ioannis Dimitriadis, Konstantinos Ioannou and George Zaimes. Urging the Sustainable Usage of Irrigation Water through the Evaluation of Farms’ Infrastructures and Good Practices. Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, Greece, 19-21 March 2015.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 09/05/2019, 06:11 by Administrator
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα "ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ"   Έχοντας υπόψη την 03η/24-02-20 αριθμ.θέματος 51 απόφαση του Διοικητικού...