Αναζήτηση

 

Δρ. Φώτιος Ξυστράκης

Εντεταλμένος Ερευνητής 


Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών
570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 461 172 & 3,  2310 461 411,  2310 461 637 (εσωτ. 236)
Fax: 2310 461 341
e-mail:


 
 

Σπουδές     

  • Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 
  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης από στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Albert-Ludwigs Universität με βαθμό «άριστα με ύψιστη διάκριση» (summa cum laude). Αναγνώριση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ με αρ. πράξης: 6-166/19 Ιουλ. 2011 Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «The drought tolerance limit of European beech (Fagus sylvatica L.) stands on Mt. Olympus, NC Greece» (Επιβλέπων: Prof Dr Dr h.c. A. Reif, Ινστιτούτο Δασοκομίας).

 

Μεταδιδακτορική Έρευνα    

 

Αντικείμενο Εργασίας

  •  Δασική Φυτοκοινωνιολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Γενικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, ταξινόμηση, οικολογία και χωρολογία φυτοκοινωνιολογικών μονάδων, τύπων οικοτόπων καθώς και των τυπικών τους ειδών με έμφαση στα δασικά οικοσυστήματα.
  • Εφαρμογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη, αξιολόγηση οικοσυστημάτων, διατήρηση της φυτοποικιλότητας και των τύπων οικοτόπων

 

Δημοσιεύσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 16/06/2021, 05:07 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 9η /3-6-2021, αριθ. θέματος 33, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ...

Written on 16/06/2021, 05:14 by Administrator
Έχοντας υπόψη την αριθ. 9η /3-6-2021, αριθ. θέματος 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Δασικών...